PMM H0 – Norwegia

Detpolskemodullmodell HO – dettenavnetknyttestil en model i HO størellese som er bygget, basertpådetaljerteretningslinjer, i forskjelligedeleravlandet  i noenår. Detpolskemodullmodell HObestårikkebareavdeler, det er førstogdremstmodelllbyggereogelskere, som foretrekker en klar ogrealistiskmåteåbyggemodellerpåog (førstogfremstkanskje) et spill i den polskejernbanen i miniatyr. Måletogideeneavdetpolskemodullmodell HOogmenneskeneknyttet tild et er ikkebaregjennomspeilav den polskelandskapetjernbaneutstyrog spor. Realisme er ikkebaredeteneste som skillerdettemodelletfraandre. Den modellgruppen PMM HO gir medlemmene sine en mulighet for å spille i „detvirkeligejarnbanet”. Derfororganisererdet to møter per år (best „lukket” utenpublikum, eller „del åpnet” for noenmenneskerutenforgruppen) for å koblesammendelenetilmodellen for å lage en del påjernbanet i miniatyr.